20 minuten gesprekken in het speciaal onderwijs

20 minuten gesprekken in het speciaal onderwijs


Mijn ervaring met oudergesprekken

Een kijkje in de keuken van het speciaal onderwijs op Auris De Spreekhoorn in Breda.
Zoals je al ziet in de titel hierboven roosteren we meer tijd in per leerling dan op een reguliere basisschool. Dit is nodig om verschillende redenen en (zeg ik er meteen maar bij) het is ook mogelijk omdat we per groep minder leerlingen hebben, dus ook deze week minder gesprekken hoeven te voeren.

Er zijn al veel juffen die allerlei tips hebben gedeeld over hoe je gesprekken het beste voert en wat je vooral niet moet vergeten. Juf Maike is er een van. Zij geeft op haar site een lijst met 40 tips voor oudergesprekken.

In deze post een kijkje in de praktijk en mijn persoonlijke lijst met tips en routines voor oudergesprekken in het speciaal onderwijs.

Sfeer maken 

Allereerst natuurlijk zorg je voor een uitnodigende klas, en een goede plek om samen te gaan zitten met een kopje koffie of thee. (Dit zo mogelijk met volwassen stoelen i.p.v. kleuterstoeltjes) Ouders moeten soms van ver komen door de  regionale functie van de school en zijn dan al vaak een half uur onderweg vanuit thuis. Het wachten op de gang en het gesprek zelf vergen ook nog vaak een half uur. Het samen drinken van koffie of thee geeft dan ook vaak een mooi rustmoment in het gesprek waardoor ouders soms even een paar denkmomenten krijgen om bijvoorbeeld over jouw informatie na te denken.

 

Tijd inroosteren


Wij roosteren 3 maal per jaar een gesprek in van 20 minuten met een uitloop en wisselmoment van 10 minuten. Op je rooster zet ik dus per half uur 1 gesprek.Dit voorkomt tijdnood en je biedt ouders een luisterend oor. Wij zien ouders natuurlijk niet elke dag, dus is er op deze manier ook tijd voor eventuele anekdotes vanuit thuis. Standaard vraag is ook altijd: “heeft jullie kind het naar zijn zin bij ons in de klas”, of “kunnen we iets extra’s voor hem doen om het hem meer naar de zin te maken?” Lekker in je vel zitten is immers het beste startmoment om tot leren te komen.

Het startgesprek

Sinds 2016 houden wij aan het begin van ieder schooljaar een startgesprek met de ouders. Dit is dus in de plek gekomen van het eerste oudergesprek in November.

Bij de kleuters doen we dit tot nu toe nog zonder leerlingen. Het is de bedoeling dat deze gesprekken in de toekomst in alle groepen samen met ouders en de leerlingen gevoerd gaan worden.

Tijdens het startgesprek bespreken we de doelen voor het komende schooljaar naar aanleding van het leerlingverslag, het OPP*. Dit verslag wordt aan het begin van het schooljaar opgesteld en hierin beschrijven we per leerling de doelen voor het komende schoolljaar, op de verschillende vakgebieden, en de bevorderende en belemmerende factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Het plan van de logopediste met de doelen staat hierin ook vermeld.

De vervolggesprekken

Bij een normaal verlopend schooljaar houden we hierna nog twee oudergesprekken. Tijdens een van deze twee gesprekken is een logopediste aanwezig. De ouders worden daarnaast uitgenodigd om minimaal èèn keer een logopediesessie bij te wonen en een klassenbezoek te plannen.

Bij tussentijdse ontwikkelingen wordt een extra bespreking gepland waarna speciale oudergesprekken volgen met medewerking van de orthopedagoog en instanties zoals psycholoog, jeugdarts of GGZ.

Deelnemers in het gesprek

Wij voeren de oudergesprekken altijd met twee personen in de onderbouw. Dit kan je duo-collega zijn of je onderwijsassistente. In de midden en bovenbouw worden de gesprekken vaker alleen gevoerd.

Slecht nieuwsgesprekken proberen we op een ander tijdstip te plannen zodat er meer tijd ingeroosterd kan worden en er ook een orthopedagoog of logopediste bij kan zijn. We waken er echter ook voor om niet teveel mensen in een gesprek te laten deelnemen.

Dus bij de aanwezigheid van een orthopedagoog of logopediste maximaal nog 1 leerkracht erbij. Ouders willen we niet het gevoel geven dat ze in de minderheid zijn. Dit kan remmend werken op het gesprek.

Eigen inbreng in het gesprek

Ik vertel de ouders altijd voorafgaand aan het gesprek dat ze zelf vragen mogen stellen en die ook gerust van tevoren op mogen schrijven.
Hoe vaak heb je immers zelf niet buiten gestaan, na een “bliksembezoek” aan je huisarts, en ben je toch nog iets vergeten te vragen?

Verslaglegging van het gesprek

Wij hebben vanaf groep 3 leerlingrapporten. Hiervoor zijn we echter zoekende naar iets nieuws. Wanneer er een onderwijskundig of logopedisch eindverslag is om te bespreken (altijd september en in juni), geven we dit voorafgaand al mee naar huis om de ouders de kans te geven het door te lezen. Ouders krijgen altijd een eigen exemplaar waarop ze dus ook eventueel aantekeningen kunnen maken om daar tijdens het gesprek op terug te komen. Na ieder bezoek en/of gesprek wordt dit in het journaal van de leerling toegevoegd met namen van de aanwezigen, datum van het gesprek of bezoek en een korte samenvatting van het gesprek.

Materialen laten zien

Op de gang krijgen de ouders vaak alvast wat plakboeken of werkboeken (vanaf groep 3) van hun eigen kind om door te kijken. Je kunt dit klaarleggen tijdens het wisselmoment of door je onderwijsassistent of duocollega even laten brengen naar de gang. Op deze manier voorkom je dat ouders in boekjes van andere leerlingen gaan snuffelen,  veel ouders vinden dat namelijk niet altijd wenselijk. Evt. is er een tentoonstelling op de gang gemaakt van creatief werk naar aanleiding van het laatste thema of een creadag.

QRcode voor extra informatie

Maak eens een filmpje van een aantal momenten door de dag heen of maak een fotoalbum van het afgelopen jaar en zet dit in een filmpje. Zet dit filmpje online met een verborgen link en maak het toegankelijk met een QRcode. De ouders kunnen dan tijdens het wachten met hun telefoon de code scannen en het filmpje bekijken.
Je kunt het fotoalbum ook kant en klaar op een iPad van school zetten met een gebruiksaanwijziging ernaast.

Extra gespreksvragen

Omdat het speciaal onderwijs is, hebben wij altijd wat extra gespreksvragen rondom het welbevinden van de leerlingen. Wij vragen bijvoorbeeld ook altijd hoe het busvervoer verloopt van huis naar school en terug.  Eventueel kunnen we dan bemiddelen met een buschauffeur of taxidienst.

Vaste routines voor gesprekken

We werken met vaste routines op school qua inhoud van de gesprekken.

1. De eerste ronde is in de tweede schoolweek: dit is een algemene kennismakingsmiddag waar we even heel kort de lijnen en leerdoelen van het komende schooljaar bespreken met alle ouders tegelijk. Er wordt hier echter vooral tijd ingeruimd voor een informeel gesprek onderling tussen ouders, leerkrachten, onderwijsassistenten en leerlingen.

2. De tweede ronde is het startgesprek in september/oktober: hier worden de leerlijnen rondom de sociaal emotionele ontwikkeling en het leren leren besproken. Hoe gaat het tot nu toe, wat verwachten de ouders van het komende jaar, wat zijn onze leerdoelen en wat kan er thuis eventueel nog herhaald of geoefend worden, enz.

3. De derde ronde is in februari/maart: tijdens deze gesprekken worden de eerste CITO toetsresultaten besproken. (Deze worden afgenomen van groep 3 tot en met 8). In dit gesprek worden ook alle bijzonderheden rondom de leerlijnen taal, rekenen, leren leren en sociaal emotionele ontwikkeling besproken. Hiervoor houden wij per leerling deze leerlijnen bij op individuele leerroutekaarten. Eventuele afwijkingen in de leerroutes worden zo gezien en besproken en er worden tijdens het gesprek eventuele zorginterventies besproken en toegelicht.

4. De vierde ronde is in juni/juli: tijdens deze gesprekken is in de onderbouw de logopediste aanwezig en worden de resultaten van de tweede CITO ronde (vanaf groep 3) en de evaluaties van het OPP*  besproken, zowel vanuit de klas als de logopedie.

*Het OPP  is een verslag waarin het onderwijsarrangement met de verschillende leerlijnen van het kind aan het begin van het jaar worden vastgesteld met o.a. de sterke en zwakke punten per leerlijn en de benodigde interventies in de klas. Dit wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd en besproken met de ouders. De logopediste maakt daarnaast een eigen evaluatie van het logopedisch handelingsplan.

Overige contactmomenten

  • Het contactschrift wat dagelijks mee op en neer naar huis gaat voor persoonlijk contact.
  • Telefonisch contact of email, elke dag tussen of na de lestijden kan er telefonisch contact gemaakt worden met de leerkracht.
  • In overleg met de leerkracht kan er een dagdeel meegekeken worden in de klas door middel van een klasbezoek. Het wordt vaak gecombineerd met een persoonlijk gesprek met de logopediste en bijwonen van een logopedische behandeling.
  • In het eerste jaar dat leerlingen bij ons op school zitten wordt er standaard een huisbezoek afgelegd. In daaropvolgende jaren wordt dit alleen op aanvraag van leerkracht of ouders gedaan.
  • Gedurende het schooljaar wordt er door de oudervereniging een ouderochtend georganiseerd met een kijkje in de klas en een algemene bijeenkomst rondom een informatief onderwerp.
  • Speciale leerlingbesprekingen naar aanleiding van een zorgvraag, een verwijzing of arrangeertraject worden door het jaar heen gepland met de leerkracht en de orthopedagoog.

Dit zijn, zoals gezegd, de routines op onze school.  Iedere school is anders, zelfs binnen Auris. 😉

Wat zijn de routines op jullie school?

 

Werk jij ook in het speciaal onderwijs en heb je andere routines? Laat het mij weten in een reactie hieronder.

Dagritmekaarten voor het speciaal onderwijs

Dagritmekaarten voor het speciaal onderwijs

 

Werken met een dagritme

 

Velen van jullie werken in een onderbouwgroep met dagritme kaarten. Op Internet komen er vele variaties voorbij, de een nog mooier en met meer kleur dan de andere.

 

Toch zijn deze prachtige dagritmekaarten voor sommige kinderen niet zo geschikt. Ze bevatten teveel prikkels door teveel kleur, teveel afleidingen bij de eigenlijke boodschap en soms zijn ze gewoon niet duidelijk genoeg.

 

Speciaal onderwijs en dagritmekaarten

 

Op onze school ( Speciaal onderwijs, cluster 2)  hebben wij er daarom voor gekozen om schoolbreed (groep 1 tot 4) te werken met dagritme kaarten met de picto’ s van sclera. De hogere groepen gebruiken geschreven dagindelingen op een vaste plaats in het lokaal.

 

Op de website van sclera vind je picto’ s voor allerlei thema’s of onderwerpen en ze zijn dus ook goed te gebruiken voor dagritmekaarten.

 

Op mijn Facebookpagina deelde ik een tijdje terug een foto van mijn klaslokaal en kwam deze foto voorbij.

 

20160902_163646

 

 

 

Er werd mij toen gevraagd om meer informatie over de picto’ s en het gebruik ervan. Bij deze dus mijn uitleg. 🙂

 

Hoe gebruiken wij deze kaarten?

 

Elke ochtend nemen we samen met de kinderen de dag door en benoemen we samen wat er allemaal op het programma staat die dag. Soms laten we het hulpje of een van de andere leerlingen de kaarten verwoorden. Dit is dan weer meteen een goede taaloefening.

 

Ook benoemen we de dag, de maand en het seizoen met het weer. Elke dag pakken we daarvoor een tool op het digibord erbij en die wordt ingevuld door het hulpje van de dag. Je kunt hem hier op mijn Yurlspagina digitaal terugvinden.

 

 

dagkalender

 

 

 

 

 

De dagritmekaarten van sclera kun je in een bestand gratis downloaden via onderstaande links. Met dank aan onze werkgroep  die deze bestanden zo mooi hebben verzameld en geordend.

 

 

 

De jaarkalender 

Zoals je ziet werken we alleen met de dagritmekaarten in combinatie met de picto’ s. Voor de dagen van de week, het seizoen en de maand werken we met de kaarten van de kleuteruniversiteit.
We hebben hiervoor bewust gekozen omdat de groep van dit jaar dit aan kan en omdat we voor deze extra kaarten geen vaste afspraken hebben binnen de school. Hiervoor geldt op dit moment nog een vrije keuze en deze kaarten vonden we dan gewoon ook het leukst om erbij te gebruiken. Het hulpje komt met foto en naam op het helpende handje te hangen.

 

 

Nieuw: de doelen erbij!

We hangen sinds dit schooljaar ook de doelen op waaraan we in het actuele thema gaan werken. Dit is nieuw en proberen we dit jaar uit. Deze zijn ook van de kleuteruniversiteit. Voor de kinderen geeft het nog geen meerwaarde maar voor ouders gebruiken we ze om regelmatig te delen waar we mee bezig zijn via een foto op klasbord, met wat extra informatie erbij, of wanneer er een inloopmoment is.

 

 

 

20160902_163639

 

 

 

 

Hoe hebben jullie deze zaken in je klas georganiseerd?

Of heb je andere vragen? Laat het me weten via een bericht. Ik ben benieuwd.

Het Congres voor SO in Arnhem.

Het Congres voor SO in Arnhem.

Op vrijdag 27 November heb ik in Arnhem het Congres bijgewoond. Dit is een congres georganiseerd door LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs). Het is een congres vol inspirerende lezingen en informatie voor en door het speciaal onderwijs. Dit jaar was er ook een presentatie van het boek Social media in het Speciaal Onderwijs, 20151127_170117uitgegeven door Kennisnet. Aansluitend aan deze presentatie was er een ILab gecreëerd waar  leerkrachten uit het boek hun inspirerende voorbeelden konden toelichten aan belangstellenden. 20151127_135511         Zelf was ik uitgenodigd voor de presentatie en om in het Ilab te staan, samen met 14 andere collega’s, die ook een aandeel aan het boek hadden geleverd. Ik kan daarom niets vertellen over de lezingen die er op het congres gegeven werden maar wat ik er van terug hoorde tijdens de lunch was het zeker de moeite waard. Ik ga volgend jaar dus zeker nog eens terug. Gedurende de dag heb ik een aantal leuke en vooral inspirerende collega’s gesproken. Wat vooral bij mij is blijven hangen zijn de enthousiaste verhalen  en de bevlogenheid van de collega’s die in het ILab stonden.  In het boek vind je die verhalen ook terug. Je leest er over de Beebot, de Osmo maar ook het gebruik van whats app, skype, twitter of facebook en de prachtige leerlijn over relatie en seksualiteit waarvoor dokter Corrie nog een speciale felicitatievideo had ingesproken. Hilarisch zoals altijd natuurlijk. Maar ook ben ik even blijven hangen bij een paar standhouders. Vooral de presentatiestand van Omnidu heeft mijn interesse gewekt en ik ga dan ook zeker in de nabije toekomst mezelf hier eens in verdiepen. De initiatiefnemer Remco Pijpers schreef nog een prachtige column over het waarom van Social media in het speciaal onderwijs. Het boek Sociale Media in het Speciaal onderwijs is erg mooi geworden en voor 10 euro te bestellen bij LECSO. Je krijgt dan een prachtig hardcover boek in een extra groot formaat. De download is gratis en je kunt het boek op die manier alvast eens doorlezen. Ik vind de uitgave echt de moeite waard om als naslag in je lerarenkamer of orthotheek te zetten. Het boek geeft praktische voorbeelden en bijbehorende lestips waarmee je direct aan de slag kunt in je groep. Er staan voorbeelden in voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. allemaal uit de praktijk van het speciaal onderwijs. 20151127_170224 Het boek ziet er kleurig uit en heeft een fijne harde kaft. Een koopje dus voor die 10 euro. Download hier de online versie van het complete boek. 20151127_170245Of lees hier mijn bijdrage over praatpikkels voor taalarme kinderen.  

Wil jij creatief aan de slag met taal en digitale tools?

Bekijk dan al mijntrainingen in de Digitaalspeciaal Online Academy!

Volg vanuit je eigen huiskamer op jouw eigen tempo en tijdstip mijn online trainingen en masterclasses.

Via deze mailinglijst ontvang je meteen een kortingscode waarmee je kortingen kunt krijgen tot 50%!
Ook ontvang je als eerste het laatste nieuws over de Digitaalspeciaal Online Academy.

Bedankt! Je bent succesvol ingeschreven. Ik beloof je dat ik je niet ga spammen, wil je echter toch uitschrijven dan kan dat natuurlijk altijd onderaan elke mail. Bij Gmail en Hotmail komen mijn mails vaak in SPAM terecht. Wil geen enkele mail missen? Voeg mijn mailadres dan toe aan jouw lijst met vertrouwde contacten of bij Gmail aan de mailbox Primair. Groet, Marita

Pin It on Pinterest