Leveringsvoorwaarden

Download hier de leveringsvoorwaarden van Digitaalspeciaal.nl2016-09-04-14-03-34

Of lees ze hieronder.

Algemene voorwaarden

DigitaalSpeciaal, Onderwijscoaching en inspiratie
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching de volgende voorwaarden.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching en opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v. BW

2. Totstandkoming van overeenkomst en offertes

Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching zal in de door haar uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen alle ter zake relevante factoren verdisconteren. -Offertes, aanbiedingen en voorstellen van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Indien geen sprake is van een aanvaardingstermijn, kan aan offertes, aanbiedingen of voorstellen op generlei wijze enig recht worden ontleend. -De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door de opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching aan de opdrachtgever.

3. De Opdracht en opdrachtgever

De opdracht zal worden uitgevoerd door de adviseur die de offerte heeft uitgebracht of, indien dit is afgesproken, in samenwerking met een of meer andere adviseurs of partners. DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching geleverde dienst. – Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. -Mocht DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching door onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte, de opdracht niet volledig kunnen uitvoeren, dan zal zij samen met de opdrachtgever bekijken of het mogelijk is dat de opdracht verder wordt uitgevoerd door een andere adviseur.
Ook hier geldt dat de opdrachtgever en DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching gehouden zijn om in goede harmonie een oplossing na te streven. De opdrachtgever is niet gehouden gebruik te maken van de diensten van een ander adviseur van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching.

4. Tarieven en kosten

Alle prijzen van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching zijn exclusief BTW. Een eventuele vrijstelling voor BTW wordt expliciet in de overeenkomst vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de door DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching geschatte hoeveelheid werkuren die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Gedurende de looptijd van een overeenkomst vindt geen andere aanpassing van de tarieven plaats dan de jaarlijkse aanpassing per 1 januari.

5. Betalingsvoorwaarden

De overeengekomen kosten worden bij opdrachten met een doorlooptijd van minder dan een maand, na afsluiting van het project gefactureerd. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan een maand vindt facturering plaats zoals vermeld op de offerte. DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: -bij opdrachten tot maximaal €1000,00: 100% na afronding van de activiteiten -bij opdrachten vanaf €1000,00: 50% bij de start en 50% na de afronding van het project. In overleg kan een andere verdeelsleutel worden gehanteerd. Deze wordt vooraf schriftelijk vastgelegd. Betaling van facturen dient veertien dagen na datum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na de vervaldag kan DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching de wettelijk toegestane rente in rekening brengen op het resterende bedrag zonder dat in gebreke stelling is vereist. Indien betaling in de tweede termijn achterwege blijft, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort.

6. Oplevering

Uitvoering van de opdracht geschiedt conform de tekst van de overeenkomst. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd, is DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching daaraan gebonden, tenzij de opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van de door de opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel.

7. Aanvullende opdrachten

De opdrachtgever aanvaardt dat de opleveringsdatum van een opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of de omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zin van de opdrachtgever en door DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching aan opdrachtgever worden bevestigd.

8. Workshops en cursussen

Na een open inschrijving voor een workshop of cursus heeft de deelnemer, conform de wet, 14 dagen bedenktijd. Bij annulering binnen die termijn worden betaalde gelden binnen 14 dagen teruggestort.

9. Intellectueel eigendom

Het auteurs en publicatierecht op, alsmede het eigendom van door DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching vervaardigd materiaal berust bij DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching. Openbaarmaking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching. Uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie heeft opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen. In het geval van een train-de -trainer-traject blijft het geleverde trainingsmateriaal eigendom van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching zal aanpassing of aanvulling in schriftelijk overleg moeten plaatsvinden met DigitaalSpeciaal onderwijscoaching.

10. Geheimhouding

DigitaalSpeciaal is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal vanuit zijn kant zonder toestemming van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching geen mededelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching en zal geen rapportage geven aan derden.

11. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching ter beschikking gestelde gegevens. DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van DigitaalSpeciaal Onderwijscoaching is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

12. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.

 

 

Wil jij creatief aan de slag met taal en digitale tools?

Bekijk dan al mijntrainingen in de Digitaalspeciaal Online Academy!

Volg vanuit je eigen huiskamer op jouw eigen tempo en tijdstip mijn online trainingen en masterclasses.

Via deze mailinglijst ontvang je meteen een kortingscode waarmee je kortingen kunt krijgen tot 50%!
Ook ontvang je als eerste het laatste nieuws over de Digitaalspeciaal Online Academy.

Bedankt! Je bent succesvol ingeschreven. Ik beloof je dat ik je niet ga spammen, wil je echter toch uitschrijven dan kan dat natuurlijk altijd onderaan elke mail. Bij Gmail en Hotmail komen mijn mails vaak in SPAM terecht. Wil geen enkele mail missen? Voeg mijn mailadres dan toe aan jouw lijst met vertrouwde contacten of bij Gmail aan de mailbox Primair. Groet, Marita

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Leuk dat je er bent!

Delen mag natuurlijk!

Shares