Woordenschat op je digibord met Ponzie

Woordenschat op je digibord met Ponzie

Besteed jij genoeg aandacht aan woordenschat en zinsbouw?

Heb je wel eens het gevoel dat je niet voldoende aandacht besteed aan woordenschat of zinsbouw?

Leerlingen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) hebben vaak een zwakke woordenschat en problemen met zinsbouw, hoe meer oefening ze krijgen, hoe beter. 

Maar ook leerlingen zonder TOS  kunnen extra oefening op deze taaldomeinen vaak goed gebruiken.

Heb je vraagtekens wat je zou kunnen doen aan deze domeinen maar ontbreekt het je aan tijd om er inspiratie voor te zoeken?

Dan heb ik hier de ideale digitale tool voor jou, geschikt voor op je digibord of op een iPad of tablet.

 

Via de website www.pondr.space kun je in een handomdraai een leuke activiteit op je digibord of tablet zetten.

Deze website biedt veel mogelijkheden voor woordenschat en  zinsbouw activiteiten.

Wat is Ponzie en hoe werkt het?

Ponzie is het denkwolkje zoals je hier ziet op de foto en komt in beeld zodra je de website opent.

Je start door een woord in te typen, na een paar seconden wachten verschijnt er een woordwolk om jouw ingevoerde woord heen.

Met het scrolwiel op je muis kun je deze woordwolk groter of kleiner maken.
Handig wanneer je met jongere of taalzwakke leerlingen werkt, die een grote woordwolk niet ineens kunnen overzien.

Binnen de woordwolk kun je vervolgens woorden arceren of zelfs een woord eruit slepen om vervolgens weer een nieuwe woordwolk te creëren .

 

“To pondr” betekent letterlijk vertaald “overpeinzen”.

Met deze “digitool” kun je dan ook met behulp van Ponzie een semantisch netwerk rondom een woord overpeinzen.

 

 

Wat kan Pondr jou bieden in de klas?

Met je eerste woordwolk heb je vele mogelijkheden.

 • Je kunt zelf woorden toevoegen via het plusteken
 • Je kunt een woord vasthouden en verslepen, waarmee je een nieuwe subwolk creeert.
 • Je kunt op een leeg stuk van je canvas een nieuw woord intypen zodat je een andere wolk krijgt in hetzelfde scherm
 • Je kunt meerdere tabbladen openen, en deze onafhankelijk bewerken.

Bekijk in deze video hoe deze handige website precies werkt.

Wat zijn de mogelijkheden van Pondr in de klas?

Met Pondr kun je, zoals eerder gezegd, goed werken aan de taaldomeinen woordenschat en zinsbouw.

Hieronder een paar praktische tips voor in de klas.

1. Ontdek de betekenis

Kies een onbekend (thema)woord met jouw groep en voer het in op de website, ga vervolgens met jouw groep praten over de woorden in de wolk, komen ze er nu wel achter wat dit woord betekent?
Je bent op deze manier bezig met denken over taal, over taalrelaties, over semantische netwerken en werkt dus aan metacognitie.
Let op: laat de leerlingen hier niet teveel raden, de kans bestaat dan dat een woord met een verkeerde betekenis wordt opgeslagen in het geheugen.

 

 

2. Brainstorm rondom een woord

Kies een bekend woord en typ het in op de website. Voordat je Ponzie de woordwolk laat creëren,  ga je eerst je groep langs om te peilen wat zij denken dat Ponzie zal vinden.

Je zou deze woorden apart kunnen noteren op een papier of op een ander tabblad van je digibord.
Wanneer je daarna het woord invoert op pondr.space kijk je samen of Ponzie met dezelfde woorden komt als jouw leerlingen.
Welke woorden zijn niet genoemd, waarom denk je dat ze niet of juist wel genoemd worden door Ponzie?
Ook hier komt weer een behoorlijk stuk metacognitie om de hoek kijken.

 

 

3. Maak een mindmap vanuit een semantisch netwerk

Wanneer je een woordwolk hebt gecreëerd, kun je met de arceerfunctie van de website een aantal woorden in categorieën verdelen.

De woorden die een hoofdcategorie kunnen vertegenwoordigen, sleep je vervolgens eruit en hier omheen laat je een nieuwe wolk door Ponzie bedenken.

Heb je nog een nieuw categoriewoord bedacht, dubbelklik dan met je muis op een lege plek en maak een nieuwe woordwolk binnen hetzelfde canvas.

De woorden uit de diverse wolken kunnen dan vervolgens in een mindmap worden gesorteerd.

Voor tips voor een goede mindmaptool verwijs ik je naar mijn artikel over de top 5 van mindmaptools voor in de klas.

Laat er ook afbeeldingen bij zoeken en maak daarna een afdruk voor op de taalmuur van je klas.

4. Zinnen bouwen met Ponzie 

Kies een themawoord, laat Ponzie een woordveld creëren, en ga vervolgens met deze woorden zinnen maken. 

Bijvoorbeeld:

 • Zet de leerlingen individueel of in tweetallen aan de slag. Schrijf zoveel mogelijk zinnen op die je kunt bedenken.
 • Maak een zo lang mogelijke zin. Hoe meer woorden uit de wolk binnen een zin, hoe beter.
 • Geef een aantal bonuswoorden die de leerlingen in de zin moeten verwerken.
  Bijvoorbeeld  werkwoordsvervoegingen (loopt, liepen/gelopen),    verwijswoorden (hem, haar, die daar) of bijvoeglijk naamwoorden.

 

Vergeet het visualiseren niet!!


Wanneer je de website Pondr gebruikt, realiseer je dan wel dat je erg auditief bezig bent.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis hebben grote moeite met puur auditieve informatie. Hun werkgeheugen is veel sneller overbelast, wanneer er geen visuele ondersteuning wordt gegeven

“Maar het woord staat er toch?”

Wanneer je de woorden niet voldoende ondersteunt met afbeeldingen of symbolen, zal dit slechter of helemaal niet beklijven bij de taalzwakke leerlingen.
Vergeet dus niet om de woorden of de zinnen te voorzien van een bijbehorende afbeelding.
Maak hier ruimte voor tijdens de verwerking.

Pondr geeft jouw een snelle en handige manier om aan taal te werken

Kun jij nog meer ideeën bedanken voor het gebruik van Pondr in de klas of tijdens individuele ondersteuning?

Geef jouw lesidee hieronder in een reactie!

 

Woordenschat en leerlijnen

Woordenschat en leerlijnen


Woordenschat en leerlijnen, het kan soms lastig zijn om er voldoende aandacht aan te besteden.
Door allerlei andere doelen in je jaarprogramma en methodes die de dag vullen, komt het woordenschatonderwijs soms in de knel.

Bij leerlingen met een TOS is dit echter een van de eerste dingen waar aandacht aan besteed moet worden.

De verbetering van de woordenschat, en daarmee de aandacht voor woordenschatonderwijs, is onlosmakelijk verbonden met een goed taalaanbod in de klas.

Maar hoe zitten die leerlijnen ook weer in elkaar? Wat zijn de pijlers voor goed woordenschatonderwijs?  Wat kun je doen met woordenschatonderwijs in de klas?

Lees het in dit artikel, over woordenschat en leerlijnen.

Waarom schooltaalwoorden thuishoren in jouw les!

Waarom schooltaalwoorden thuishoren in jouw les!

Schooltaalwoorden wat zijn dat?

Vanaf het moment dat een leerling in groep 1 de school binnenstapt, krijgt het woorden te horen die thuis in de dagelijkse setting niet zo vaak voorkomen.
Leerkrachten die een instructie geven, regels van de klas uitleggen of een gesprek voeren in een kring gebruiken nu eenmaal andere woorden dan ouders of familie thuis. Dit zijn schooltaalwoorden.

In verschillende bronnen op het internet wordt ook wel gesproken over DAT woorden en CAT woorden.

DAT staat voor: Dagelijkse algemene taalvaardigheid.
CAT staat voor: Cognitieve academische taalvaardigheid.

DAT woorden noemen we hoogfrequente woorden

Dit zijn de woorden die in de dagelijkse omgang vanaf de geboorte worden aangeleerd en vaak ook in betekenisvolle contexten gebruikt worden.
Deze taal gaat over het hier en nu, over concrete woorden en zinnen met een duidelijke context. Vaak wordt hiervoor de BAK-lijst gebruikt, een basiswoordenlijst met 3000 woorden. In die lijst zie je dat 90% hoogfrequente woorden zijn die vaak aangeboden worden in thema’s, maar die eigenlijk voor veel kinderen al bekend zijn.

CATwoorden noemen we laag frequente woorden oftewel schooltaalwoorden.

Dit zijn de woorden die in kringgesprekken,  leesteksten, in boeken en bij vakgebieden zoals aardrijkskunde, maar ook bij rekenen steeds vaker voorkomen. Ook in de BAKlijsten vind je er een aantal, zodra je weet waarop je moet zoeken.

Als kinderen ouder worden en meer taal leren, is het belangrijk dat de stap naar de Cognitieve Academische Taalvaardigheid (CAT) wordt gemaakt. Deze overgang is een geleidelijk proces, waarin er een overgang plaatsvindt van concreet naar abstract taalgebruik. Er worden nu ook complexe verbanden gelegd. En de taal wordt steeds nauwkeuriger en specifieker. Een voorbeeld is: Het wordt warmer (DAT) > De temperatuur stijgt (CAT). Omdat de ontwikkeling van CAT meestal op school plaatsvindt, wordt CAT ook wel schooltaal genoemd.

Bron: https://www.onderwijswereld-po.nl 

 

Schooltaalwoorden in groep 1-3

In groep 1-3 zijn dit veelal woorden die in een kring en bij instructiemomenten gebruikt worden zoals (vinger) opsteken, de beurt krijgen, eerst, daarna.

Maar ook woorden die de leerlingen aanzetten tot denken en doen zoals: doorgeven, bijzetten, direct, voor het eerst, daardoor, zometeen, volgens, eigenlijk, natuurlijk, (echt)waar, zeker, zomaar, vergeten.
Deze woorden worden benoemd als schooltaalwoorden.

Schooltaalwoorden voor de onderbouw zijn dus woorden die niet frequent gebruikt worden in de dagelijkse setting, die dus nieuw zijn en waarbij een leerling niet direct een handeling, fysieke actie of voorwerp kan bedenken.

Schooltaalwoorden in groep 4-8

In groep 4 tot en met groep 8 komen er nog veel meer schooltaalwoorden bij. 
Dit is niet zo vreemd, we starten in die groepen immers ook met de zaakvakken en het begrijpend lezen.

 

Bij schooltaal vanaf groep 4 onderscheiden we drie soorten moeilijke woorden:

1. Algemene schooltaalwoorden, woorden die in allerlei schoolse teksten voorkomen
   (zoals mogelijkheid, functie, gevolg etc.).
2. Algemene vaktaalwoorden, woorden die in veel teksten binnen één vak voorkomen
   (zoals bij wereldoriëntatie: bevolking, vulkanisch, erosie of landbouw).
3. Specifieke vakwoorden, tekst- en vakgebonden woorden
   (zoals zandverstuiving, Februaristaking of kasteelheer).

 

De beide categorieën algemene schooltaalwoorden blijven in de les vaak onbesproken, terwijl het accent vaak op de specifieke vaktaalwoorden ligt.

Dit is jammer, want juist die algemene schooltaalwoorden zijn voor taalzwakke kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis niet zo makkelijk.
Het zijn namelijk woorden die ze zelf niet zo snel zullen gebruiken, en daardoor minder snel zullen opnemen in hun mentale lexicon, hun interne woordenboek. 
Het zijn ook woorden die je slecht kunt visualiseren zonder context, maar die wel degelijk een zin of een tekst kunnen bepalen qua betekenis.
Want hoe leg je eigenlijk het woord “meteen” uit?

 

Waarom horen schooltaalwoorden in jouw lesaanbod thuis?

Juist die algemene schooltaalwoorden zorgen er dus vaak voor dat een tekst niet goed begrepen wordt.  
Het zijn woorden waar je niet direct een afbeelding of associatie bij kan bedenken. Het zijn woorden die om context vragen om ze te begrijpen.
Het is dus van belang om aan deze woorden aandacht te besteden in een betekenisvolle context.

 

 

Wist je dat....

Voor het volledig kunnen begrijpen van een tekst heb je kennis nodig van 95% van de gebruikte woorden in die tekst!

Waar vind ik die schooltaalwoorden?

 Speciaal voor dit artikel ben op het internet gaan zoeken. Er zijn veel publicaties over schooltaalwoorden, maar heel vaak gericht op het VMBO onderwijs of de bovenbouw van het primair onderwijs.

Ook is er veel geschreven over DAT en CAT woorden bij meertalige kinderen. Hierover meer in een ander blog.

Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan.

Download hieronder mijn schooltaalwoordenlijst voor groep 1 -4.

Dit zijn woorden die ik uit de BAK-lijst van groep 1-2 heb gelicht en in een apart document voor jou heb verzameld.
Deze woorden zijn zeker ook bruikbaar en belangrijk voor leerlingen uit groep 3 en 4 met een zwakke woordenschat.

Als bonus heb ik ook de emotiewoorden er aan toegevoegd. Ook deze woorden zijn belangrijk om in hun diverse vormen aan te bieden en te bespreken. Waarom? Dat lees je ook op deze download.

Werk je in groep 5 of hoger, download dan via de knop hieronder de overzichtslijst van het CED. Hier vind je een lange lijst met schooltaalwoorden op alfabetische volgorde.

 

Hoe bied je deze schooltaalwoorden aan?

Het aanbieden vraagt dezelfde discipline als de overige woordenschat.

 • Spreiden en herhalen van het aanbod
 • Aanbieden via de viertakt van Verhallen.
 • Altijd aanbieden in een betekenisvolle context
 • Altijd binnen deze context visualiseren.

Op de website van Weerwoord vind je goede voorbeelden hiervan.

Ga naar de site van Kentalis en zoek bij het tabblad “losse weerwoorden” naar schooltaalwoorden.

Aan de slag met schooltaal of CAT woorden?

Deze woordenlijsten zijn vooral bedoeld als richtlijn en hulpmiddel. Schooltaal leer je het beste door rijke teksten en boeken en andere media te lezen en te bespreken. Hierdoor implementeer je de woorden in een betekenisvolle context.
Voor jezelf als begeleider is het goed om attent te blijven op deze woorden, aan de hand van de lijsten dus.
Zoek je toch een manier om ermee aan de slag te gaan? Ga met je leerling teksten of verhalen lezen die net boven het leesniveau zitten. Deze bevatten sneller rijke taal en de inhoud is vaak wat uitdagender.

Samen lezen van wat moeilijker teksten kan een uitdaging vormen. 
Er zijn verschillende manieren om het lezen toch te begeleiden en niet op frustratie te laten uitdraaien.

 • Lees voor-koor-door. (Stap 1: je leest een pagina of alinea voor, Stap 2: je leest hardop samen. Stap 3: je laat de leerling hardop de pagina of alinea nog eens lezen)
 • Lees in duo (Om en om 2 regels hardop lezen)
 • Lees als een papegaai (Lees ieder 2 zinnen waarbij de ander steeds de laatste zin van de voorganger herhaalt en zelf weer een nieuwe zin leest).

 

Bespreek altijd je gelezen teksten en kies 1 keer per week ervoor om de schooltaalwoorden te arceren.
Bespreek dit ook weer en kies (samen) 1 of 2 woorden voor die week uit. Die woorden schrijf je dan vervolgens ergens op een centrale plek waar je vaak langsloopt zodat het in het oog springt en je zelf en de leerlingen steeds herinnerd worden aan de woorden.
Denk aan een poster op de klassendeur, een lichtbak (action) of een whiteboard en probeer de hele week door in allerlei contexten en activiteiten het woord van de week  (of allebei de woorden) te herhalen en te gebruiken in allerlei vormen.
Stimuleer en motiveer de hele groep om actief mee te doen. Complimenteer ook wanneer leerlingen zelf komen met een voorbeeld van het gebruik van dat woord Zo oefen je terloops en vooral veel en regelmatig, wat voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) erg belangrijk is.

 

Meer lezen?

 

Besteed jij expliciet aandacht aan schooltaalwoorden?

Laat in een reactie hieronder weten hoe jij dit soort woorden in jouw (les)aanbod inpast.

Ik ben benieuwd naar jouw input!

Nieuwe review met winactie

Nieuwe review met winactie

Review met winactie

Een prentenboek speciaal geschreven voor jonge kinderen met een taaontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorstoornissen (slechthorend/doof D/SH)

Prentenboek Sam en Mia met bijpassende app

In dit boek worden 48 woorden rondom het thema kleding behandeld in een leuk en herkenbaar verhaal. 

Aangevuld met een app, een luisterverhaal, een spel en gebaren in NGT en NmG is dit een must in iedere groep met leerlingen waar woordenschattraining en taal een uitdaging is.

win een gratis app!

Van de makers van het boek mag ik een promocode van de app verloten.

Wil jij de app graag inzetten voor jouw leerlingen of thuis?

Ga dan snel naar de reviewpagina en laat je reactie daar achter.

Op 31 mei kies ik een winnaar!

Weerwoord van Kentalis online

Weerwoord van Kentalis online

Weerwoord van Kentalis is Online !!

 

Sinds deze maand is de site Weerwoord van Kentalis online. Dat is goed nieuws voor iedereen die werkt met Nieuwsbegrip en leerlingen met een Tos of een taalachterstand.
Deze site is namelijk een superhandig hulpmiddel om de lessen begrijpend lezen en Nieuwsbegrip  op een prachtige manier aan te vullen met woordenschatlessen volgens de methode “Met woorden in de weer”.
Werk je met jongere kinderen, lees dan ook even de tips voor gebruik van deze site in de onderbouw.

 

Wat kun je doen met Weerwoord? 


Bij het vak begrijpend Lezen wordt op scholen vaak gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip.
Kentalis Weerwoord bestaat uit semantisatielessen waar woorden uit Nieuwsbegrip visueel worden gemaakt, zodat leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) deze woorden beter leren te begrijpen.

Bekijk hieronder het filmpje met uitleg.

Met woorden in de weer

De semantisaties zijn gemaakt volgens de methode “Met woorden in de weer”

Nieuwe en lastige woorden uit de lessen van nieuwsbegrip, worden met visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen of filmpjes in een Powerpoint presentatie wekelijks klaargezet door logopedisten van Kentalis.
De uitleg en het aanleren van de woorden gebeurt volgens vaste taalstructuren die we kennen van de methode “Met woorden in de weer”.

Je kent ze wel, de woordparaplu (voor woordcategorieën) , de woordkast (voor tegenstellingen) , het woordweb (voor brainstorm en verzamelclusters) en de woordtrap (voor vergelijkingen)
Elke dinsdagochtend om 12.00 uur verschijnt de nieuwe aanvulling, gemaakt naar aanleiding van de lessen van Nieuwsbegrip van die week.
Altijd up to date en bruikbaar in iedere klas.  En helemaal gratis en vrij toegankelijk voor iedereen!!

Veel leerlingen zullen baat hebben bij deze prachtige presentaties, niet alleen leerlingen met een TOS of een taalachterstand.
Ontzettend bedankt dus aan onze collega’s van Kentalis!

 

Waarom weerwoord?

Kinderen met TOS hebben intensief woordenschatonderwijs nodig waarbij woordclusters worden aangeboden en gedurende langere tijd worden herhaald en ingeoefend. Daarnaast hebben zij breed woordenschatonderwijs nodig, waarbij veel woorden worden aangeboden en in context worden uitgelegd. Weerwoord is bedoeld om de leerlingen beter te laten participeren bij de lessen van Nieuwsbegrip. Weerwoord vervangt niet het intensieve woordenschatonderwijs, dat kinderen met TOS nodig hebben. Het is een ondersteuning en aanvulling.

Weerwoord is volgens mij voor heel veel leerlingen een welkome aanvulling op onze taallessen. Veel leerlingen zullen gebaat zijn bij deze prachtige visuele ondersteuning in de taallessen.

 

Niet alleen handig voor nieuwsbegriplessen

De site Weerwoord is niet alleen handig voor nieuwsbegriplessen. Op een speciale pagina krijg steeds je uitleg over meerdere aspecten en gebruikerstips.

Je kunt er lezen:

 • Hoe je weerwoord kunt gebruiken, voorafgaand aan een Nieuwsbegrip-les.
 • Er wordt uitgelegd hoe je een taalmuur laat aansluiten op jouw woordenschatlessen.
 • Je krijgt tips over het gebruik in de praktijk.
 • Je kunt je inschrijven voor een nieuwsbrief zodat je een melding krijgt bij nieuwe updates.
 • Op de pagina weerwoordlessen kun je  lessen terugzoeken, gefilterd op datum, onderwerp en niveau.
 • Op de pagina Losse weerwoorden vind je semantisaties op inhoud.
 • Je vindt er tips voor consolideerspelletjes. Hieronder heb ik mijn verzameling consolideerspelletjes als download klaargezet.
  TIP: Lamineer en knip ze tot kleine kaartjes. Maak er vervolgens een dagelijkse routine van om twee spelletjes per dag te kiezen.

 

Schooltaalwoorden en losse weerwoorden

Een van de dingen die ik vaak benoem in mijn begeleiding  bij leerlingen vanaf groep 4 is het aandacht geven aan schooltaalwoorden. De site Weerwoord is hier een prachtige aanvulling op.
Op de pagina losse weerwoorden vind je namelijk losse weerwoordlessen gerangschikt,  en het geweldige van die pagina is dat je precies kunt zien welke weerwoordlessen schooltaalwoorden bevatten.
Superhandig dus.

 

Wat zijn schooltaalwoorden?

Schooltaalwoorden zijn woorden die niet direct in de belevingswereld worden geleerd , maar vooral in leesteksten en tijdens les-instructies vaker voorkomen vanaf groep 4.
Ze dragen de betekenis in een zin en ze belichten de logische structuur van een tekst, bijvoorbeeld in het geval van een opsomming (eerst … daarna), een tegenstelling (maar) of een voorwaarde (als … dan). Het gaat niet alleen om dit soort voegwoorden. Schooltaalwoorden fungeren ook vaak als signaalwoorden.
Er staan in teksten vanaf groep 4 heel vaak algemene schooltaalwoorden, vaktaalwoorden en vaktaalspecifieke woorden. Veel algemene schooltaalwoorden zijn zo abstract dat ze vooraf, zonder de omringende tekst, moeilijk uit te leggen zijn.

 Op de site van Weerwoord kun je dus semantisaties vinden rondom schooltaalwoorden, die daardoor ook inzetbaar zijn bij andere teksten en niet alleen bij Nieuwsbegrip.

Aanrader voor begrijpend luisterlessen en leeslessen

De site Weerwoord van Kentalis kan ik van harte aanbevelen aan iedereen die zijn taalonderwijs verder wil optimaliseren en visualiseren. Voor diegene die met jongere kinderen werken kan ik de site ook aanraden om inspiratie op te doen, en ik weet zeker dat er woorden op de pagina “losse weerwoorden” voorkomen die ook terug te vinden zijn in prentenboeken of voorleesverhalen. 

  Tips voor de onderbouw:

  • Lees je prentenboek kritisch door en ontdek welke moeilijke woorden er zijn die lastig zijn uit te leggen. Zoek dan op de site van Weerwoord of er al semantisaties van zijn.
  • Bekijk de semantisaties op de site van Weerwoord en maak een zelfde soort format voor de woorden uit je boek. Wil je de formats digitaal, ga dan naar de site van Rezulto; praktijkmaterialen.
  • Start vanaf groep 1 met een taalmuur, zorg dat hier alles terug te vinden is voor jouw leerlingen op het gebied van taal en het thema van jouw groep.  Wil je meer lezen over de leerlijn woordenschat en het bouwen aan een taalmuur, ga dan via de knop hieronder naar meer uitleg en tips voor bouwen aan een taalmuur. 

  Ga jij de site gebruiken bij jouw lessen?

  Winnaars zijn bekend


  Ja hoor, de winnaars van de gebarenchallenge zijn bekend 

   .

  Deze dames hebben een gratis deelname gewonnen!!

  • Luciette Vincenten
  • Monique van Weel
  • Astrid Reijman

  Gefeliciteerd dames !

  Ik geef jullie naam door aan Bianca van der Horst, zij zal verder contact met jullie opnemen.

   

  Wil je op de hoogte blijven van mijn online trainingen?

  Trainingen, webinars, workshops. Facebook lives met coaching en inspiratie op het gebied van taal en ICT.

  Volg vanuit je eigen huiskamer op jouw eigen tempo en tijdstip mijn trainingsaanbod en workshops.

  Via deze mailinglijst ben je als eerste op de hoogte van de komende events en aanbiedingen.

   

  Bedankt! Je bent succesvol ingeschreven. Ik beloof je dat ik je niet ga spammen, wil je echter toch uitschrijven dan kan dat natuurlijk altijd onderaan elke mail. Bij Gmail en Hotmail komen mijn mails vaak in SPAM terecht. Wil geen enkele mail missen? Voeg mijn mailadres dan toe aan jouw lijst met vertrouwde contacten of bij Gmail aan de mailbox Primair. Groet, Marita

  Pin It on Pinterest